Únor 2014

Náplň práce všeobecné sestry – teorie x praxe

7. února 2014 v 10:00 | Maruška |  Vtípky
Činnosti všeobecné sestry jsou pevně zakotvené ve vyhlášce 55/2011 Sb. Vyhlášky jsou psány jazykem právním, občas jim není rozumět, takže jsem se pokusila převést vyhlášku do jazyka českého.


Všeobecná sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom zejména může (to znamená, že nemusí???)

Teorie: vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy),
Praxe: vyplňuje s pacientem hromadu lejster, zejména při příjmu. Lejstra zakládá do dokumentace. Pokud tam jsou, nikdo si toho nevšimne, ale běda, jak tam nejsou.

Teorie: sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, to je dech, puls, elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry,
Praxe: po různých patrech budovy shání EKG. Často budí pacienty vyzbrojená tlakoměrem, teploměrem a dalšími "měry" a rozhoduje, zda teplota 37,5 už je natolik nenormální, aby povolala lékaře k ordinaci Paralenu.

Teorie: pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta,
Praxe: vyplňuje ošetřovatelskou dokumentaci

Teorie: zajišťovat herní aktivity dětí,
Praxe: pouští dětem televizi a sleduje, zda si děti nehrají s nebezpečnými předměty nebo neprovádějí život ohrožující kaskadérské kousky v podobě přelézání postýlky apod. Při troše štěstí si zvládne hrát chvíli s nimi nebo přečíst pohádku na dobrou noc

Teorie: zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky),
Praxe: máchá diagnostické proužky v potenciálně infekčních tekutinách - nejčastěji moč a krev

Teorie: provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost,
Praxe: bojuje s odsávačkou v různém stupni funkčnosti

Teorie: hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat stomie, centrální a periferní žilní vstupy,
Praxe: převazuje rány, pokud má čím

Teorie: provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem rehabilitační ošetřování, to je zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně prevence dalších poruch z mobility,
Praxe: manipuluje s pacienty, povětšinou těžkými a špatně pohyblivými a zajišťuje pro ně rukavici na nafukování

Teorie: provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti,
Praxe: přesvědčuje pacienty k pohybu

Teorie: edukovat pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály,
Praxe: učí pacienty a jejich rodiny, jak pečovat. Při tvorbě edukačních materiálů je třeba se předem smířit s tím, že velké určité procento pacientů je nebere na vědomí.

Teorie: orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních,
Praxe: v případě potřeby volá sociální pracovnici, pokud je nějaká k dispozici. Když není, sestra obvolává příslušné LDN a snaží se pacienta někam umístit.

Teorie: zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
Praxe: zajišťuje volné a čistě povlečené lůžko, uložení pacienta, uložení věcí pacienta, administrativní činnosti, informace příbuzným o hospitalizaci, objednání pacienta na kontrolu po propuštění, objednání odvozu nebo převozu, doprovod při odvozu nebo převozu, svačinu při odvozu nebo převozu atd. Vlastními silami přemisťuje nemocného na lůžku včetně nočního stolku, k tomu je třeba přemístit většinou ještě další lůžka na pokoji, aby se s lůžkem vyjelo. Sepisuje obrovské množství osobních a někdy obskurních věcí pacientů (např. šroubovák).

Teorie: provádět psychickou podporu umírajících a jejich blízkých a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,
Praxe: pečuje o umírající a jejich blízké, předává příbuzným pozůstalost, myje mrtvé tělo a v případě potřeby ho sama odváží do márnice

Teorie: přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, včetně návykových látek10), (dále jen "léčivé přípravky"), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
Praxe: během podávání léků se minimálně 5x vrací na sesternu pro lék, který na vozíku chybí, aby zjistila, že chybí i v lékárně. Každý den či týden oblézá lékárnu, lednici a různé sklady a zapisuje jejich teplotu (nejlépe v každé polici zvlášť). Rovněž aktivně vyhledává léky s prošlou exspirací. Při každém předávání služby odemyká trezor, počítá opiáty a zamyká trezor. Díky zamykání léků a všeho možného má více klíčů než kastelán. Uklízí lednici a skříň s léky.

Teorie: přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky11) a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
Praxe: počítá čisté prádlo. Počítá špinavé prádlo a odesílá prádlo do prádelny. Jeho dostatečnou zásobu vytváří handlováním podložek a prostěradel s jiným oddělením.

Všeobecná sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může

Teorie :podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak; pokud není dále uvedeno jinak,
Praxe: podává léky do žíly, do svalu, pod kůži, na kůži, ústy, do konečníku, do nosu, do ucha, do oka a sleduje, zda pacient léky přijal, aniž se osypal vyrážkou

Teorie: zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,
Praxe: hlídá, aby si pacient podesáté nestrhl kyslíkovou masku

Teorie: provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat biologický materiál a orientačně hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické,
Praxe: odebírá potenciálně infekční materiál ( krev, moč, hleny, stolici apod) a hodnotí, který výsledek je nutné hlásit lékaři neprodleně, ošetřuje nemocné tuberkolózou, syfilys, svrabem, HIV pozitivní a s jinými nebezpečnými chorobami. Výsledky většiny z nich jsou patologické. Běhá s materiálem a s výsledky do laboratoře a zpět.

Teorie: provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů,
Praxe: viz výše - převazuje rány, pokud má čím a navíc ještě občas musí připomenout lékaři, že ten týden starý drén je třeba opravdu zrušit

Teorie: provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o močové katétry pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachů močového měchýře,
Praxe: cévkuje ( proč to psát tak jednoduše, že?) a zodpovída za vyměnu a průchodnost PMK

Teorie: provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádět nazogastrické sondy pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně a aplikovat výživu sondou, případně žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií,
Praxe: strká pacientům do nosu, do úst nebo do krku hadičky různé délky a průměru a do hadiček podává tekutiny konzistence mléka či kaše.

Teorie: provádí výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let.
Praxe: podobně jako předchozí případ, ale tady sestra z pacienta tekutiny nevábné barvy a zápachu naopak vytahuje

převzato z: http://www.osetrovatelstvi.info