Červen 2009

Důležité zásady při podávání hypnotik

24. června 2009 v 14:26 | Maruška =) |  Etické kodexy a jiné zásady

 1. Sestra nemá podat lék bez ordinace lékaře.
 2. Jednotlivá hypnotika mají různou délku účinku a různou rychlost vstřebávání. Některá podporují usínání - účinkují rychle a krátce, jiná prohlubují mělký spánek - účinkují středně rychle. Hypntika s pomalým a dlouhodobým účinkem jsou vhodná pro nemocné, kteří se příliš časně budí. Lék by měl být cíleně zvolen podle typu spánkové poruchy.
 3. Sestra má znát účinek ordinovaného hypnotika, aby lék podala ve vodnou dobu, většinou asi půl hodiny před usnutím.
 4. O každém podání léku musí být učiněn záznam (název léku dávka)
 5. Sestra sleduje účinek podaného léku, je-li příliš silný, je třeba dávku snížit.

Zásady při ošetřování nemocného trpícího bolestí

24. června 2009 v 14:21 | Maruška =) |  Etické kodexy a jiné zásady
 1. Respektuj individuální citlivost každého člověka na bolest.
 2. Pomoz nemocnému najít a zaujmout úlevovou polohu: některé polohy snižují intenzitu bolesti, např. pokrčené dolní končetiny při bolstech břicha, stočená poloha na boku, tzv. do klubíčka při kolikovitých bolestech některých orgánů v dutině břišní atd.
 3. Ordinovaná analgetika podávej co nejdříve a sleduj jejich účinek.
 4. K tišení bolesti používej i podpůrných psycologických prostředků.
 5. Nebuď sama dalším zdrojem bolesti.

Zásady pro ošetřování dekubitu

24. června 2009 v 14:13 | Maruška =) |  Etické kodexy a jiné zásady
 1. Dekubity převazuj často, nenechávej přiložený prosáklý obvaz.
 2. Postupuj přísně aseticky, zabran přenosu i šíření infekce.
 3. Dbej, aby byl dekubitální vřed stále dobře krytý. Krycí vrstvu nepřilepuj na okolí rány náplastí, používej prubanový návlek.
 4. Měň často poloho nemocného, nenechávej ho ležet na dekubitu.
Dekubitus (proloženina) je výsledkem nekvalitní a hlavně zanedbání práce sestry, popř. ošetřovatelky! Výsledlekem všeho je, že pacient má mohdy prodlouženou dobu hospitalizaci i z důvodů léčení nehojících a hnisajících ran. Jde o poškození pacienta sestrou (iatropatogenie).


Zasády pro zacházení se sterilním materiálem

24. června 2009 v 8:48 | Maruška =) |  Etické kodexy a jiné zásady
 1. K manipulaci se sterilním materiálem přistupujeme s umytýma rukama a v čistém pracovním oděvu, popř. v obličejové masce (při př chirurgických výkonech, při nachlazení apod.).
 2. Sterilní materiál vyjímáme z obalu nebo bubnu až těsně před jeho použitím. Nad amteriálem nemluvíme, nekašleme, bubny okamžitě rychle a pečlivě uzavřeme.
 3. Sterilní materiál z bubnů vyjímáme zásadně sterilními kleštěmi (podávkami). Do bubnu nesaháme rukou. Je-li nutno vyjmout sterilně jednorázovou pomůcku z obalu, ótevře sestra obal a má-li celá pmůcka zůtstat sterilní , další osoba vyjme pomůcku rukou ve sterilní rukavici nebo sterilními kleštěmi.
 4. Kleště na podávání materiálu jsou uloženy v toulcích na sucho. Do toulce patří jen jedny kleště. Nejméně dvakrát denně vyměníme toulec i keště za nové sterilní. Kleštěpoužíváme vyhradně k podávání sterilního materiálu. Dotkneme-li se jimi zevního okraje toulce nebo nestrilního předmětu, ihned je vyměníme.
 5. Sterilizovaný obsah bubn§, popř. kzet pokládáme za sterilní 48 hodin pokud nebyly otevřeny. Pak je nutná opět sterilizace.
 6. Nebl-li sterilní materiál od prvého otevření bubnu spotřebován do 24 hodin, musí se znovu sterilizovat. Materiál z ostatních obalů (Lukacsterik, PVC sáčky) je nutno spotřebovat ihned po otevření. Proto setak balí jen jednotlivé pomůcky nebo malé množství obvazového materiálu.
 7. Porušíme-li sterilitu materiálu v bubnu nebo kazetě,, otevřeme plášť bubnu nebo jinak viditelně označíme, že je materiál nesterilní.
 8. Sterilní předmět, který vyjmeme z bubnu nebo obalu, nesmíme vrátit zpátky, i když nebyl použit.

Zásady pro provádění chemické dezinfekce

24. června 2009 v 8:28 | Maruška =) |  Etické kodexy a jiné zásady
 1. Dezinfkci provádíme zpravidla nejméně ve dvou etapáh předmět je třeba nejprve dobře mechanicky očistit, a teprve potom provést vlastní dezinfekci. Některé nové vysoce účinné prostředky dovolují spojit mechanické čištění i dezinfekci do jedné etapy. To znamená, že přdmět se do nich vloží, a v průběhu expoziční doby (tj. doba působení dezinfekčního prostředku na předmět) jej sestra může mechanicky očistit. Tato možnost je vždy na obalu výslovně uvedena!
 2. Předpokládáme-li zněčištění předmětu biologickým materiálem, pokládáme jej vždycky za infikovaný. Pak je nutné pro použití předmět ponořit nejprve do dezinfekčního roztoku, a teprve potom jej mechaanicky očistit a znovu vydezinfikovat, např. vysterilizovat.
 3. Dezinfekční prostředek volíme cíleně podle původce nákazy, materiálu, z něhož je předmět vyroben a stupně kontaminace.
 4. Dezinfekční prostředky ředíme přesně podle návodu a užíváme v účinných koncentracích. amatuj si, že vyšší než doporučená koncentrace účinnost prostředku nezvyšuje, avšak nižší oncentrací nedosáhneme dostatečného účinku, ani když prodloužíme dobu působení.
 5. Dodržujeme expoziční dobu
 6. Průmyslově vyráběné roztoky pokládáme vždy za 100%, pokud není na návodu uvedeno jinak. Z nich sena pracovišti připravují tzv. pracovní roztoky užívané k vlastní dezinfekci. Pracovní roztoky se připravují čerstvé a vyměňují se maximálně po 24 hodinách.
 7. K práci s dezinfekčními roztoky používáme ochranné rukavice. Při opakovaném kontaktu pokožky s dezinfekčním roztokem se může totiž vyvinout alergie.
 8. Zlepšení účinnosti dezinfekčního roztoku lze dosáhnout zvýšením teploty roztoku.

Zásady při práci se síťovinou

22. června 2009 v 15:35 | Maruška =) |  Etické kodexy a jiné zásady
 1. Zvol vhodný průměr síťoviny, tak aby obvaz tlakem nesnižoval krevní oběh.
 2. Potřebnou délku síťové punčochy naměř dle obvazované části těla, aniž bys materiál natahovala a odstřihni ji.
 3. Na ránu přilož krycí vrstvu mulu a lehce přichyť proužkem leukoplastí. Ve přáhni sítovinovou punčoškou. Síťovina se natahuje tak, že dovnitř vsuneme prsty nebo ruce, síťovinu vypneme a natáhneme.
 4. Obvaz se nepřichyuje.
 5. Dle potřeby nastřihni do síťoviny otvor.
 6. Tam, kde by síťovina při zpocení mohla vyolat podráždění pokožky (např. v podpaží, v tříslech apod.), podlož ji vatou nebo mulem.
 7. Při převazu rány vsuň pod obvazu ruce, roztáhni jej a opatrně sejmi. Není-li síťovina znečištěna, lze opakovaně použít (jen u stejného pacienta!). Obvazy ze síťoviny, používané v domácnosti, je možno po použití vyprat a znovu použít.
Přehled doporučených velikostí pružné síťoviny Pruban

Obvazovaná část tělačíslo velikosti
jednotlivé prsty1
dva prsty2
hřbet a dlaň ruky3
kolena4-5
nárt a ploska nohy4-6
hlava5-7
trup: hrudník, břicho, podbřišek, genitál, kyčle7-10

Zásady při obvazování obinadly

22. června 2009 v 15:22 | Maruška =) |  Etické kodexy a jiné zásady
 1. Šířku obinadla zvol úměrně k obvazovné části těla.
 2. Hlavici obinadla drž vždy v té ruce, kterou obvazuješ praváci v pravé a leváci v levé) a volný konec v ruce druhé. Hlavice obinadla se rozvíji do dlaně proti palci.
 3. Ránu překryj sterilním mulem a pak teprve obvaž.
 4. Na místa, kde se těsně dotýkají dvě zdravé plochy kůže (meziprsty, v podpaží, v tříslech, pod prsy) vlož kousek vaty lehce zasypaný zásypem. Zabráníš tím otlačení nebo opruzení.
 5. Všechny otočky veď jedním směrem, následující otočkou překryj předchozí otočku ze 2/3.
 6. Většinu obvazu povedeš směrem k srdci - od užší části těla k širší. Výjimkou jsou obvazy ruky (od zápěstí k prstům) a obvazy nohy (od hlezenního kloubů k prstům nohy).
 7. Otočky ani příliš neutahuj, ani příliš nenechávej volné. Obvaz musí být účelný a přitom úpravný!
 8. Na počátku a nakonci každého obvazu zpevni obvaz kruhovou otočkou.
 9. Obinadlo nastavíš tak, že konec nového obinadla podložíš pod volný konec předchozího obinadla a zpevníš kruhovou otočkou.
 10. Nezapomeň, že obvazuješ nemocného nebo raněného člověka, který má bolesti a často obavy a strach. Dej mu najevo svou spoluúčast. Pracuj hbitě a přitom co nejšetrněji.

Zásady při obvazování

22. června 2009 v 15:06 | Maruška =) |  Etické kodexy a jiné zásady
 1. Před obvazováním si připrav potřebný materiál a pomůcky (nůžky, leukoplast apod.)
 2. Pečlivě si umyj ruce.
 3. Nemocného pohodlně polož nebo posaď. Je-li následkem zranění neschopen pohybu, najdi způsob ja přiložit obvaz co nejšetrnějším způsobem a účelným způsobem.
 4. Část těla, kteroou obvazuješ uveď co nejšetrněji do takového postavení, které odpovídá co nejvíce fyziologické poloze. Dbej aby se postavení během průběhu obvazování nezměnilo.
 5. Pracuj ohleduplně, citlivě a stálé s nemocným udržuj slovní kontakt.
 6. Až na výjimky při obvazování stůj před nemocným, abys mohla sledovat jeho projevy a stav a kdykoliv to bude potřeba, pomoci.

Zásady pro zacházení s prádlem

22. června 2009 v 14:57 | Maruška =) |  Etické kodexy a jiné zásady
1. S prádlem zacházej hospodárně, neplýtvej s ním, ale ani přehnaně nešetři (nemocný nesmí ležet v pomočeném prádle, prádlo které přišlo do kontaktu s jedným nemocným, nesmíš použít u jiného nemocného, ikdyž se ti zdá čisté!)
2. Prádlo je součástí inventáře, nesmíš ho zcizit, ale ani neznehodnotit. I poškozený kus se odevzdá do prádelny.
3. Používej prádlo jen k tomu účelu, ke kterému je určeno. neutírej plenkami nebo utěrkami noční stolky, nepodkládej nemocného povlakem na pokrývku apod.
4. Vyměňuj nemocným prádlo vždy podle potřeby, avšak těm, kteří prádlo hrubě znečišťují, převlekej lůžko alespoň jedenkrát týdnu.
5. Zabraňuj styku čistého prádla s prádlem znečištěným. Na vozík s čistým prádlem, který používáš při převlékání lůžka, zásadně neodkládej prádlo již použité.
6. Použité prádlo nikdy neodkládej na podlahu, vlož ho přmo na připraveného transportního vaku. Každá manipulace s použitým prádlem zvyšuje množství původců nemocničních nákaz v ovzduší.
7. Nemocnému zásadně neposkytuj poškozené prádlo, např. košili, pyžamo bez tkanic a knoflíků - v takovém oblečení se cítí velmi ponížen.


Jsou mé potíže příznaky PMS?

21. června 2009 v 16:43 | Maruška =) |  Testy a hodnotící škály

Pokud se domníváte, že vaše potíže (např. napětí prsou, chu´t kjílu, pocit nadýmání, otoky nohou, náladovost, plačivost, aj.) by mohly být projevem PMS (premenstruační syndrom), odpovězte na následující otázky:

V období před menstruací (1-12 dní před začátkem krvácení)

1. Máte potíže se zvýšením tělesné hmotnosti? ANO - NE
2. Trpíte otoky končetin? ANO - NE
3. Trpíte nadýmáním břicha? ANO - NE
4. Máte potíže s prudkou změnou nálady? ANO - NE
5. Máte pocitúnavy nebo závratě? ANO - NE
6. Trpíte nespavostí? ANO - NE
7. Objevují se u Vás bez důvodu pocity deprese a smutku? ANO - NE
8. Připadáte si neopodstatněně podrážděná, více než jindy? ANO - NE

Pokud je odpověď na kteroukoliv předešlou otázku ano:

Odeznívají tyto potíže s Vaší menstuací? ANO - NE
Ovlivňují tyto příznaky Váš život? ANO - NE

Pokud jste na některou z výše uvedených otázek odpověděla ano, je pravděpodobné, že trpíte PMS.


Jak se nezbláznit z práce

18. června 2009 v 12:23 | Maruška =) |  Prevence
Karoši neboli smrt z přepracování sice Čechům nehrozí tak jako Japoncům, kteří pracují 14-16 hodin denně včetně víkendů, ale z přemíry práce si můžete tak i tak odnést těžké choroby nebo skončit na psychiatrii.

Přetížení organismu se nejdříve projeví na psychice jako podrážděnost. Člověk se začne uzavírat do sebe, přestane se radovat, nadměrně se trápí nejdůležitými věcmi, je lítostivý, jeho jednání je nesoustředěné, roztžité a spojené se zkratovým rozhodováním. Skončit může až na psychiatrii s diagnózou deprese, propadnout alkoholu nebo jiné závislosti.

Vyčerpání s sebou však nese i fyzické projevy: špatný spánek ještě více prohlubuje únavu, přidávají se bolesti hlavy, nemoci trávicí soustavy, např. žaludeční vředy, problémy se srdcem, při nichž infarkt není vyjímkou. U vyčerpatelného člověka se také zvyšuje riziko nehod, s větší pravděpodobností se objevují rakovina nebo roztroušená skleróza.


Nebezpečí číhá v "zelené vodě"

18. června 2009 v 9:10 | Maruška =) |  Prevence
Milujete koupání v přírodě a do modrého chlorovaného bazénu byste neskočili? Ovšem v zeleném rybníku nebo "kvetoucím" koupališti je někdy příliš nebezpečno.

Ono, zelené, co koupajícím znemožňuje pobyt ve vodě, nebo do konce ohrožuje jejich zdraví, jsou řasy a sinice.

Sinice

Některé sinice (sinice = cyanobakterie) mají schopnost vystoupat ke hladině a hromadit se ude v podobě zelené kaše nebo drobných, až několik milimetrů velých částeček. Někdy se podobají drobnému jehličí, jindy připomínají zelenou krupici. Takovému nahromadění sinic u hladiny se říká vodní květ. Nejčastěji se vyskytuje koncem léta - v srpnu nebo první plovině září, ale v posledních letech se v některých lokalitách objevuje již v průběhu června.Když sluneční paprsky škodí - Alergie na slunce

18. června 2009 v 8:40 | Maruška =) |  Prevence
Opalování k létu patří. Někdy ale může přinést více škody než užitku.

Svědivá vyrážka po slunní může ukazovat na přecitivělost na UV paprsky. Při klasické sluneční alergii, polymorfní světelné dermatóze, že se jednáo častou reakci kůže na první silnější paprsky na jaře nebo na počátku léta. Příznaky, které se mohou objevit ž po čtyřech dnech, sahají od svědění a zarudlé vyrážky až po zhrubnutí suché kůže. Jako prevenci bychom měli před prvními sluněním používat pečující řípravky a s vysokým UV faktorem, pomalu zvykat pokožkku na UV záření nebo jí pomocí speciálních opalovacích lamp připravit na sluníčko u kožního lékaře. Pokud je alergie akutní, nasazují se k léčbě léky na alergii a v případě potřeby také masti s kortikoidy.


Tzv. akné z Mallorky nevzniká však působením UV paprsků, ale po nanesení opalovacích ochranných prostředků. U jedinců s citlivou pletí se totiž ucpou mazové žlázy, a to zejména na částech těla, kde je více tuku (např. na pažích, na dekoltu). Ucpání mazových žláz vede ke vzniku zánětů a tvorbě vřídků, které se podobají akné.

Při tzv. "urticaria solaris" se jedná o kopřivku s plošnými, silně svědícími změnami na pokožce. Dá se přirovnat k tomu, když se spálíte kopřivou. Za příčinou těchto kožních projevů se považuje chemická reakce slunečního světla s hemoglobinem, součástí červených krvinek v povrchových cévách kůže. Také tady spočívá terapie v postupném přivykání pokožky na UV záření v kombinaci s péči proti slunci s vysokým ochranným faktorem. Kosmetické samoopalovací přípravky nebo tablety se nehodí jako dostatečná prevence kvůli nízskému ochrannému faktoru.


Jehly a žabky - trápení pro nohy

18. června 2009 v 8:22 | Maruška =) |  Prevence
Také nosíte denně lodičky a vysokých podpatcích? Nebo naopak trávíte celé dny v botách s plochou podrážkou? určitě znáte pocit bolavých nohou, to však není jediné zdravotní trápení, které nevhodné boty mohou způsobovat...


Stějně jako pečujete o své ruce nebo obličej, měli byste se starat o své nohy. Koneckonců jsou to nejvíce namáhavé končetiny, začít je nutné u bot. Špatná volba obuvi totiž může způsbit dživotí následky, jako jsou zborcná klenba, ploché nohy, zkrácené svaly, bolesti zad, křečové žily,... Jak vybrat optimální botu? Co mouhou nevhodné boty způsobit za potíž? Čemu se vyvarovat? Poradit vám může např. jak lékař, např. ortoped, tak podiatr či podolog. Podiatrie (podologie) je totiž obor, který se zaývá prevencí a léčbou bolestivých stavů a funkčních poruch chodidel ve vztahu k pohybovému aparátu jako celku.


Křížová kost a kostrč a jejich následky při posunutí

14. června 2009 v 16:03 | Maruška =) |  Když se řekne....
KŘÍŽOVÁ KOST

prozrazuje, jak člověk nese "břímě života".
Pokud je tato oblast zablokována, vycházejí z ní
 • ISCHIATICKÉ BOLESTI
 • BOLESTI V NOHOU A CHODIDLECH
 • POTÍŽE V PODBŘIŠKU
 • CHRONICKÁ ZÁCPA.

KOSTRČ
 • hemoroidy
 • svědění v oblasti konečníku
 • bolesti při sezení
 • znecitlivění v noze
V psychické rovině člověku často chybí "uzemnění", příliš se vznáší.

Bederní obratle a jejich následky posunutí

14. června 2009 v 16:01 | Maruška =) |  Když se řekne....
Obratel L1
- střevní potíže
- poruchy prokrvení tlustého střeva nebo střevního traktu vůbec
- zácpa, atonická zácpa nebo průjem
V psychické rovině nacházíme bojácnost, problém vyrovnat se s minulostí, lpění na rodičích, partnerovi, dětech, zvířatech, domově, majetku, zaměstnání. Problém je jakýkoliv nový začátek.

Obratel L2
- křečové žíly
- kolika, překyselení
- potíže se slepým střevem
V psychické rovině jsou to pocity paniky a křečovitého sevření. / afirmace "leží mi to v žaludku" a "mám z toho žaludeční křeče" /

Obratel L3 ( ženský obratel )
- potíže v klimakteriu či v těhotenství
- odblokování by mohlo pomoci při neplodnosti, za pokus to stojí
- nemoci močových cest
- bolesti kolen
- chronické potíže způsobuje zasunutý obratel dovnitř / ventrálně /

V psychické rovině se jedná o pocit chybějícího bezpečí.


Obratel L4 ( "houserový" obratel )
- hlavně ischiatické potíže, ústřel
- bolesti hýžďového svalstva
- potíže s prostatou
- bolestivé nebo příliš časté močení

Obratel L5
- poruchy prokrvení dolní části nohou a chodidel / studené ruce a nohy /
- tvorba křečových žil a otoky dolních končetin
V psychické rovině jde o nepochopení postiženého, který se stahuje dovnitř.

VŠEOBECNĚ dále PLATÍ, že 3.-5. obratel odpovídá za sexuální aktivitu. Zablokování obratlů může přinést potíže v této oblasti, které vede až k abnormálnímu zakřivení křížové oblasti ( hlavně u žen - v důsledku nepochopení jejich potřeb ) a posunutí hlavně L3 dovnitř.

Hrudní obratle a následky jejich posunutí

14. června 2009 v 16:00 | Maruška =) |  Když se řekne....
Obratel Th1
- bolesti, brnění v oblasti ramenního pletence a ruky až ke konečkům prstů
- bolesti v týle, rameni, "tenisový loket"
- zánět šlachové pochvy na předloktí
- bolesti předloktí a ruky
- necitlivost prstů
V psychické rovině je snaha se přetěžovat, vše dělat sám, chybí důvěra v druhé.


Obratel Th2
- zastupuje citlivou oblast srdce
- srdeční potíže, poruchy rytmu, vysoký krevní tlak ( obratel je posunut ventrálně čili dovnitř )
- bolesti v hrudníku
- úzkost, která nám brání se vyrovnat s některými událostmi
V psychické rovině mohou přijít noční můry ( pronásledování ). Člověk je uzavřený, nedokáže být laskavý, zdá se bezcitný a bez radosti.

Obratel Th3
- ovlivňuje dech
- bronchitida, zánět pohrudnice, zápal plic
- potíže s dýcháním, astma, chřipka, dráždivý kašel
- chronické potíže způsobuje obratel posunutý ventrálně čili dovnitř
V psychické rovině člověk ustupuje, nechce nic pro sebe, nemá žádný vlastní názor a bojí se "nadechnout".

Obratel Th4
- potíže se žlučníkem
- bolesti žlučníku, žlučníkové kameny
- žloutenka
- postranní / spánkové / bolesti hlavy
V psychické rovině zablokování tohoto obratle vede k zatrpklosti a tvrdosti vůči sebe samému. Člověk nic nepustí ven a trpí vnitřním vztekem / "kypí v něm žluč" /.

Obratel Th5
- nemoci jater
- nízký krevní tlak
- chudokrevnost
- únava
- potíže s krevním oběhem
- artritida
- pásový opar
V psychické rovině jde o zanedbávání vlastních životních zájmů. Na jedné straně se člověk příliš mnoho stará o své okolí a na druhé straně to vede k potížím s "vnitřním dítětem". Člověka pak často provází smutek a pláč.


Obratel Th 6
- žaludeční potíže, škytavka
- poruchy trávení
- pálení žáhy
- diabetes
V psychické rovině se jedná o potíže se závislostí jako takovou, na čemkoliv.

Obratel Th7
- žaludeční potíže
- vřed na dvanácterníku
- škytavka
V psychické rovině je postižení stejné jako u Th6.

Obratel Th8
- potíže se slezinou a tím i celkové oslabení imunitního systému

Slezina je největší z lymfatickcýh orgánů a je tedy nejdůležitějším orgánem imunity, v němž se filtruje krev a odbourávají přestárlé červené krvinky.
V psychické rovině posun znamená strnulost, neschopnost přijmout životní pohyb, věčné starosti.

Obratel Th9
- alergie všeho druhu, kožní vyrážky, záchvaty

Posun tohoto obratle představuje potlačování vlastní agresivity.
Projevuje se zde známý princip: " Můj protějšek je mým zrcadlem, v němž nacházím své vlastní slabosti." To může v člověku vyvolávat agresivitu, neboť kdo se rád vidí konfrontován se svými vlastními nedostatky ?


Obratel Th10
- veškeré potíže s ledvinami / a potažmo v partnerství - jakémkoli /
- arterioskleróza
- chronická únava
V psychické rovině se projevují emocionální bloky, problémy v partnerství, příp. ve vztahu k rodičům, dětem, příbuzným, kolegům, sousedům, přátelům a dalším bližním. Problémy v partnerství se manifestují v problémech s ledvinami. Dle tradiční čínské medicíny představují ledviny primární životní energii, esenci čchi - tuto energii právě podporuje harmonické partnerství !


Obratel Th11
- kožní onemocnění - ekzémy, akné, lupénka, neurodermatitida, červené a černé skvrny, úplně drsná kůže
- vypadávání vlasů
- zažívací potíže
V psychické rovině se jedná o potíže při navazování kontaktů - strach ze vztahu, úzkostlivost, nejistota, fixace na vlastní slabosti.


Obratel Th12
- problémy s tenkým střevem
- nadýmání
- různé formy revmatismu
- poruchy růstu
- neplodnost
V psychické rovině se jedná o bojácnost, problém vyrovnat se s minulostí, lpění na rodičích, partnerovi, dětech, zvířatech, domově, majetku, zaměstnání. Problémem je jakýkoliv nový začátek.

Krční obratle a následky jejich posunutí

14. června 2009 v 15:58 | Maruška =) |  Když se řekne....

Obratel C1 - atlas
- migrény, bolesti hlavy, závratě
- dvojité vidění, ztráta paměti
- vysoký krevní tlak
- chronická únava
Jsou-li problémy s atlasem, je třeba se podívat i na čelistní kloub.
Uvolnění blokády atlasu může být klíčem k úspěšnému napravení pánevního sklonu.
V psychické rovině chybí nadhled.


Obratel C2 - axis
- vedlejší dutiny
- bolesti uší
- hluchota
- oční nemoci / vrací ostrost /
- poruchy řeči
V psychické rovině neschopnost "vidět", kterou cestou se dát.


Obratel C3
- nervové potíže - neuralgie a bolesti obličejových nervů
- ušní potíže - hučení a šelest / tinitus /
- zubní potíže - bolesti, kazivost, krvácení dásní
- kožní potíže - hlavně v obličeji - akné a vyrážky
V psychické rovině podobné příznaky jako u vybočení C4.


Obratel C4
- katary, dlouhotrvající rýma, polypy
- ztráta sluchu
- záškuby rtů či popraskané rty
V psychické rovině labilita - neschopnost zaujmout pevné stanovisko, neschopnost naslouchat a časté pocity viny.


Obratel C5
- zánět hrtanu, chraptivost
- bolesti šíje
- chronické nachlazení
- pocit "knedlíku v krku"
V psychické rovině je podobnosts C6 a navíc chyb schopnost "prokousat se" těžkou situací.


Obratel C6
- bolesti nadloktí
- zánět mandlí
- tvorba strumy
- záškrt, dávivý kašel
- vybočení způsobuje "ztuhlou šíji" / potažmo hrozba mrtvice v důsledku zúžení a zkornatění arteria carotis communis )
V psychické rovině je to strnulost, strach "otevřít" se novému a být tolerantnější.


Obratel C7 - prominens
Posunutý 7.krční obratel často upozorňuje na onemocnění štítné žlázy, záněty tíhových váčků v ramenních kloubech a různé formy strachu. Po psychické stránce nastupuje pocit utiskování, ponižování se, tiché trpění a žádné obrany. Projevuje se časté nachlazení.
Napravení tohto obratle nepatří mezi nejpříjemnější zákroky, nicméně přináší velké emocionální uvolnění. Proto je třeba hodně pít a odpočívat. Až 3-4 dny můžete mít oblast citlivou na sebemenší dotyk.
POZOR: Vybočení C7 může vyvolat či posílit růst vyklenutí kotníku na boku palce u nohy, tzv. hallux valgus / vybočený palec /. PROČ ? Na vnější straně palce totiž leží reflexní zóna štítné žlázy a zároveň C7.

Achondroplazie

14. června 2009 v 15:56 | Maruška =) |  Neobvyklé diagnózy
Achondroplazie je geneticky podmíněná nemoc kostí, která stojí za malým vzrůstem člověka.
V překladu z řečtiny znamená nedostatečnou tvorbu chrupavky.
Gen zodpovědný za tuto nemoc byl objeven v roce 1994.
Jedná se o vrozenou poruchu kostry, u níž je kromě malého vzrůstu nápadný rozdíl v tělesných proporcích. Paže a nohy jsou kratší oproti trupu a v prvních měsících života se neobvykle rychle zvětšuje obvod hlavy.
Z dalších příznaků je to nižší svalové napětí, vyšší roztažitelnost kloubů, náchylnost k infekcím horních cest dýchacích a zánětům středouší. Kvůli krátkým končetinám se lidé malého vzrůstu musí při chůzi hodně namáhat, u mnoha z nich se tedy ve školním věku objeví různě silné zakřivení nohou. Dospělí dorůstají do výšky průměrně 125 cm.


Bije vaše srdíčko na poplach?

14. června 2009 v 11:44 | Maruška =) |  Prevence
Neberte to na lehkou váhu. Jaké jsou rizikové faktory pro krevní oběh.

Onemocnění srdce a cév jsou v ČR jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Hlavní důvody jsou nedostatečná tělesná aktivita, nadváha, stres, nezdravé stravovací návyky a kouření. Pozitivní je: Pokud máte rizikové faktory, můžete se jim včas vhnout.

Důležitým bodem je krevní tlak. Za optimální se považuje maximálně hodnota 135/85 mm Hg, která však může hodně kolísat. Průměrná hodnota se stanovuje po přibližně 30 měřeních. O vysokém krevním tlaku (hypertonií) mluvíme až tehdy, když Vám vyšší hodnoty naměří více nže sedmkrát za sebou. Vysoký tlak často dlouhá léta nezpůsobuježádné potíže a zjístí se teprve, když se objeví komplikace. Při lehce zvýšeném tlaku stačí změnit dosavadní způsob života a dosáhnete zlepšení.

Nebezpečná může být také zvýšená hladina tuku v krvi. Změnou stravy, pohybem a vynecháním nikotinu podstatně snížíte riziko srdečního infarktu. Cigaretový kouř je komlexní směs více než tisíce chemikálií. Zejména dvě z nich - oxid uhelnatý a nikotin - se pokládají za spouštěče srdečních chorob. Oxid uhelnatý snižuje okysličování krve a zvyšuje hladinu cholesterolu. Nikotin vede k zúžování cév, bušení srdce a zvýšenému krevnímu tlaku a přispívá tak ke kornatění tepen, které zásobují srdeční sval životně důležitým yslíkem. Kde si odřekne nikotin, sníží hrozbu srdečního infakrtu o polovinu. Chodit na terapie odvykání kouření a kouřit méě je také pokrok. Lehké cigarety neznamenají pro srdce menší ztěž. protože svádějí k silnějšímu vdechování a tím i většímu příjmu nikotinu a oxidu uhelnatého.