Slovních cizích pojmů

28. prosince 2008 v 16:29 | Maruška =) |  Klinické ošetřovatelské dovednosti

A

 • abces - ohraničený hnisavý zánět hlubokých tkání
 • aberace - úchylka
 • ablace - snesení
 • abúzus - nadměrné používání
 • acidóza - snížení pH
 • adaptace - přizpůsobení
 • adenom - benigní nádor ze žlázového epitelu
 • adultní - postihující dospělý věk
 • agens - činitel
 • agranulocytóza - chybění granulocytů
 • acholický - bez žluče
 • akromegalie - zvětšení koncových částí těla (nos, prsty ...)
 • akutní - rychlý
 • albinismus - úplné chybění melaninu u jedince
 • albumin - druh bílkoviny krevní plazmy
 • alergie - přecitlivělost
 • alergeny - antigenní látky zevního původu
 • alkalóza - zvýšení pH
 • alterace - změna
 • amputace - odříznutí
 • anamnéza - předchorobí
 • anaerobní - bez přístupu vzduchu
 • anémie - úbytek krevního barviva
 • aneurysma - výduť stěny srdce, cévy
 • angiopatie - patologické poškození cévy
 • angína - zánětlivé onemocnění mandlí
 • ankylóza - znehybnění kloubu
 • anomálie - vrozené odchylky od normálního vývoje
 • apatie - netečnost
 • apendicitida - zánět apendixu
 • apoplexie - mrtvice
 • artritida - zánět kloubu
 • arytmie - porucha srdečního rytmu
 • ascites - tekutina v břišní dutině
 • astma - záchvatovitá dušnost
 • ataka - útok (vzplanutí nemoci)
 • ateroskleroza - kornatění tepen
 • autogenní - mající původ sám v sobě
 • autoimunita - imunita proti vlastnímu organismu
 • autolýza - samonatrávení způsobené enzymy vlastních tkání
 • autonomie - částečná nezávislost
 • autosomy - somatické chromosomy
 • azotémie - zvýšené množství dusíkatých látek v krvi

B

 • bazilární - postihující spodní část mozku
 • biopsie - vyšetření části těla živého člověka patologem
 • bronchopneumonie - zánět průduškového stromu a plicních sklípků
 • bronchiektázie - chorobné rozšíření bronchu

C

 • calor - teplo
 • celulizace - výskyt buněk
 • cirhóza - chronické onemocnění jater
 • cyanóza - modorfialové zbarvení sliznic a kůže
 • cytologie - nauka o mikroskopické stavbě buněk
 • cytotoxický - toxický pro buňky

D

 • deficit - ztráta
 • dekompenzace - nevyrovnaný
 • dekomprese - snížení tlaku
 • demarkanční - ohraničující
 • demineralizace - úbytek minerálů
 • dependentní - závislý
 • depistáž - aktivní vyhledávání onemocnění
 • dermatomykoza - kožní onemocnění vyvolané houbovitými mikroorganismy
 • diabetes mellitus - cukrovka
 • diagnóza - rozpoznání nemoci
 • dilatace - rozšíření
 • dispenzarizace - soustavná péče
 • dispozice - sklon, náchylnost
 • distorze - podvrtnutí kloubu
 • dolor - bolest
 • duodenitida - zánět duodena
 • dysenterie - střevní úplavice
 • dysurie - bolestivé močení
 • dyspnoe - dušnost

E

 • edém - otok
 • emfyzém - rozedma
 • empyém - nahromadění hnisu v tělní dutině
 • encefalitida - zánět mozku
 • encefalomalacie - kolikvační nekróza mozku
 • endogenní - vnitřního půvosu
 • endokarditida - zánět srdeční nitroblány
 • endoskopie - pozorování tělní dutiny pomocí optického přístroje
 • endotel - výstelka oběhového systému
 • enteritida - zánět střeva
 • enzymopatie - nemoc, jejíž podstatou je defekt enzymu
 • eroze - velmi povrchovitý defekt
 • erysipel - růže (streptokokové onemocnění kůže)
 • erytém - zčervenání kůže
 • erytroblasty - druh nezralých červených krvinek
 • etiologie - příčina nemoci
 • exacerbace - akutní vzplanutí chronické choroby
 • excize - vyříznutí
 • exogenní - zevního původu
 • exsudace - tvorba zánětlivého výpotku
 • expirium - výdech
 • extirpace - vytržení, vyloupnutí
 • extravaskulární - uložený mimo cévy

F

 • fagocytóza - pohlcování částic buňkami
 • feochromocytom - nádor dřeně nadledvin
 • fibroblast - aktivovaný fobrocyt
 • fibrocyt - základní klidová buňka vyziva
 • fistula - píštěl
 • fixace - upevnění
 • flebitida - zánět žíly
 • flegmona - hnisavý zánět hlubokých tkání bez ohraničení
 • folikulitida - zánět vlasového váčku
 • fraktura - zlomenina
 • furunkl - hnisání vlasového váčku a okolní škáry
 • fylogeneze - vývoj živočišných druhů

G

 • gametopatie - vrozené vady vzniklé poruchou pohlavních buněk
 • genotyp - soubor všech genů jedince
 • gigantismus - obří vzrůst
 • glie - podpůrné buňky, které tvoří s neurony CNS
 • glositida - zánět jazyka
 • glykogenóza - vrozená metabolická vada glykogenu
 • granulom - uzlíkovitý zánětlivý útvar
 • gynekomastie - výskyt prsů ženského tvaru u muže

H

 • hematom - krevní výron
 • hemodialýza - dialýza krve umělou ledvinou
 • hemochromatóza - porucha metabolismu železa
 • hemolýza - rozpad erytrocytů s uvolňováním hemoglobinu
 • hemoragie - krvácení
 • hepatikolitiasa - přítomnost kamenů ve společném jaterním výcodu
 • hepatitida - zánětlivé onemocnění jater
 • hepatocyt - jaterní buňka
 • hermafroditismus - pohlavní obojetnost
 • heterosomy - pohlavní chromosomy; určují pohlaví
 • hillus - stopka, místo vstupu hlavních cév do orgánu
 • histologie - nauka o mikroskopické stavbě tkání a buněk
 • hydroperikard - tekutina v osrdečníkové dutině
 • hydrops - naplnění tekutinou; otok
 • hydroureter - hromadění moči v močovodu
 • hygrom - vodnatý nádorovitý útvar
 • hyperémie - překrvení
 • hypercholesterolémie - zvýšený obsah cholesterolu v krvi
 • hyperkapnie - zvýšení obsahu oxidu uhličitého v krvi
 • hyperlipoproteinémie - zvýšený obsah lipoproteinů v krvi
 • hyperplazie - zvětšení části organismu zmnožením buněk
 • hypertenze - zvýšený krevní tlak
 • hypovitaminóza - nemoc z nedostatku vitamínů
 • hypovolémie - snížený objem krve

CH

 • chemotaxe - aktivní pohyb za chemickou látkou
 • cholesterol - látka lipidové povahy, součást buněčných membrán
 • choriokarcinom - zhoubný nádor z plodové vody placenty
 • chronický - vleklý

I

 • ileus - střevní neprůchodnost
 • imunizace - získávání imunity
 • imunokomlex - komlex antigenu s protilátkami
 • indurace - zvýšení tuhosti
 • inkopatibilní - neslučitelný
 • inspirium - nádech
 • intersticiální - vmezeřený
 • intoxikace - otrava
 • ischémie - nedostatečný přívod okysličené krve do tkáně

J

 • juvenilní - postihující mladý věk

K

 • kachexie - vyhublost
 • kalcifikace - zvápenatění
 • kalus - svalek, místo srůstu fraktury
 • kauzální - příčinný
 • karnifikace - organizace fibrinozního exsudátu v plicích
 • karyotyp - morfologický obraz všech chromosomů jednotlivce
 • kaverna - dutina
 • kazeifikace - zesýrovatění
 • kolikvace - zkapalnění
 • kompenzace - vyrovnaný
 • komplikace - další patologický proces, zhoršující se stav
 • kyretáž - výškrab

L

 • laryngitida - zánět hrtanu
 • latentní - skrytý
 • leptomeningitida - zánět měkkých mozkových plen
 • letargie - chorobná spavost
 • leukémie - zhoubný nádor z bílých krvinek
 • leukocytóza - zmnožení leukocytů v krvi
 • leukoplakie - rohovějící ložisko na slizničním povrchu
 • lipidóza - enzymopatie (vrozená vada) metabolismu lipidů
 • lipom - nezhoubný nádor z tukové tkáně
 • lymfadenitida - zánět lymfatické uzliny
 • lymfangoitida - zánět lymfatické cévy
 • lytický - způsobující rozpuštění

M

 • makroangiopatie - nemoc velkých cév
 • makrofág - velká; fagocytující buňka
 • makroskopie - pozorování okem
 • malformace - vrozená tvarová úchylka
 • meningitida - zánět mozkových plen
 • mastitida - zánět mléčné žlázy
 • mediátor - zprostředkující činitel
 • meningiom - benigní nádor mozkomíšních obalů
 • mikroangiopatie - nemoc malých cév
 • miliární - tečkovitý
 • mitóza - způsob dělení buněk
 • monosomie - patologická přítomnost jediného chromosomu v páru
 • morfologie - nauka o tvaru, vzhledu
 • mozaicismus - přítomnost buněk s různým karyotypem v jednom organismu
 • mukopolysacharidóza - vrozená metabolická vada hlenovitých sacharidů pojivových aj. tkání
 • multifaktoriální - týkající se mnoha činitelů

N

 • nazofaryngitida - zánět nosohltanu
 • nefropatie - onemocnění ledvin
 • neuropatie - nemoc nervů
 • neutropenie - nedostatek neutrofilních granulocytů
 • nekróza - odumřelá část živého organismu
 • nodózní - uzlovitý
 • nozokomiální - nemocniční

O

 • obezita - otylost
 • obstrukce - uzávěr, překážka
 • oligurie - snížená tvorba moči
 • oportunní infekce - vyvolaná málo patogenními nebo nepatogenními původci
 • opsonin - látka zvyšující fagocytózu
 • osteomalacie - měknutí kostí při hypovitaminóze D dospělých
 • osteomyelitida - zánět kosti a kostní dřeně

P

 • panmyelopatie - poškození kostní dřeně
 • papilom - benigní nádor
 • patogenní - způsobující nemoc
 • paréza - částečné ochrnutí
 • paroxyzmální - záchvatovitý
 • penetrace - proniknutí
 • perforace - proděravění
 • peroperační - v průběhu operace
 • perfuze - průtok, proplachování
 • pigment - barevná látka
 • plegie - úplné ochrnutí
 • pleuritida - zánět pohrudnice a poplicnice
 • polakisurie - časté nucení na močení
 • poliferace - množení buněk
 • poliomyelitida - zánět šedé hmoty míšní
 • polyartritida - současný zánět několika kloubů
 • posthemoragický - po krvácení
 • prekanceróza - přednádorová změna
 • prognóza - předpověď průběhu nemoci
 • progresivní - pokračující k zhoršování stavu
 • proktitida - zánět rekta
 • proktokolitida - zánět rekta a tračníku
 • proliferace - množení buněk; někzvýšené dělení bu
 • pseudomembrána - nepravidelná blána
 • punkce - nabodnutí
 • pustula - dutinka v pokožce, obsahující hnis
 • prevence - předcházení
 • pyelonefritida - zánět ledvinné pávičky a ledviny
 • pyogenní - vyvolávající hnisání

R

 • radioresponzibilní - schopný odpovědi na ozařování
 • radiorezistentní - odolný k ozařování
 • radiosenzitivní - citlivý k ozařování
 • relativní - poměrný
 • resekce - vytnutí
 • regenerace - obnovování buněk
 • regresivní - zpětný pochod
 • reinfekce - opaková nákaza stejným mikrobem
 • rejekce - odmítnutí
 • relaps - zvrat k předešlému horšímu stavu
 • reminentní - kolísající
 • remise - dočasný ústup
 • reparační - opravný
 • revmatoidní - podobný revmatismu
 • rezistentní - odolný
 • ruptura - prasknutí

S

 • salpingitida - zánět vejcovodu
 • sedimentace - klesání a usazování krvinek v krevní plazmě
 • senzibilizace - zvyšování citlivosti
 • sepse - zaplavení organismu bakteriemi
 • sinusitida - zánět vedlejších nosních dutin
 • soor - bělavé povlaky sliznic; moučnivka
 • splanchnomegalie - zvětšení vnitřních orgánů
 • sputum - vykašlaný hlen
 • steatóza - ztukovatění tkání původně netukových; regresivní změna
 • stenóza - zúžení
 • sterkorální - mající vztah ke stolici
 • strangulace - zaškrcení
 • skirhus - tuhý karcinom obsahující velké množství vaziva
 • superinfekce - navazující na jinou infekci
 • symptom - příznak nemoci
 • syndrom - soubor příznaků
 • synkopa - náhlá ztráta vědomí

Š

 • šok - selhání periferního oběhu

T

 • tamponáda - akutní vyplnění dutiny např.: krví
 • terapie - léčba
 • tonzilitida - zánět mandlí
 • toxémie - přítomnost jedu v krvi
 • toxin - jed
 • toxikománie - chorobná závislost na určité látce (droze)
 • tracheitida - zánět průdušnice
 • transudát - edémovitá tekutina; neobsahuje bíkoviny
 • trauma - úraz
 • transmulární - postihující stěnu v celé tloušťce
 • trisomie - ztrojení chromosomu
 • trombarteriitida - zánět tepny spojený s její trombózou
 • trombocytopenie - nedostatek krevních destiček
 • tromboflebitida - zánět žíly spojený s její trombózou
 • tuberkul - uzlíkovitý zánět

U

 • ulcus - vřed
 • urémie - stav selhání ledvin se zvýšením koncentrace kyseliny močové

V

 • varix - nepravidelně rozšířená žíla přeplněná krví; městka
 • vaskulitida - zánět cév
 • venostáza - městnání krve v žilách
 • venula - nejmenší část žilního řečiště za kapilárou
 • vezikula - puchýřek
 • virémie - stav, kdy v krvi kolují viry
 • virilismus - výskyt mužských pohlavních znaků u ženy
 • virulence - schopnost mikroorganismu vyvolávat onemocnění
 • viscerální - týkající se orgánů
 • vizkozita - vazkost, její zvýšení odpovídá snížení tekutosti

X

 • xantelazma - nažloutlý až žlutý kožní nádorkovitý útvar očních víček
 • xantom - nažloutlý až žlutý nádor, tvořený buňkami fagocytujícími cholesterol
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama