Září 2008

Poruchy vědomí a bezvědomí

27. září 2008 v 19:02 | Maruška =) |  První pomoc
 • poruchy vědomí - dělení:
1) Kvantitativní poruchy:
a) somnolence - z řečtiny somnos= spánek, probudíme slovním kontaktem
b) sopor - slovním kontaktem neprobudíme, probudíme fyzickým kontaktem (dotykem,
štípnutím, apod.)
c) kóma - bezvědomí
P.P.
 • kontrola vitálních fukncí, nepodáváme nic ústy
 • při bezvědomí možno uložit do stabilizované polohy a trvale sledujeme
 • provedeme ošetření a vyšetření
2) Kvalitativní poruchy
 • jedná se o bludy, halucinace → změna chování
a) mdloba - krátkodobá ztráta vědomí způsobená nedostatečným prokrvením mozku
b) epileptický záchvat
c) křeče při vysoké horečce u dětí
d) kolaps
e) cévní mozková příhoda= CMP → vzniká prasknutím nebo ucpáním (uzávěrem) mozkových tepének.
 • Příznaky: poruchy hybnosti, poruchy sluchu, zraku, řeči, popř. Bezvědomí
P.P.
 • zajištění FF
 • zavolání RZP
 • Příznaky jsou dany rozsahem a lokalizací.

Neodkladná resuscitace (NR)

27. září 2008 v 17:42 | Maruška =) |  První pomoc
 • soubor úkonů, které slouží k okamžitému obnovení základních životních fukncích, které selhaly.
 • Dělení: - základní - bez pomůcek, vybavení -soubor jednoduchých a účelných výkonů
- rozšířená - s použití pomůcek
- resuscitační péče - je na odděleních ARO
 • I.. Základní resuscitace:
postup:
1.zjištění FF - tep, dech, vědomí
2. A - zprůchodnění dýchacích cest možnosti:
a) záklon hlavy
b) trojitý manévr
c) vyčistění dutiny ústní
d) úder mezi lopatky
e) Heimlichův manévr
záklon hlavy neprovádíme u novorozenců a při poranění páteře!
 • úder mezi lopatky můžeme provádět i u postižených při vědomí a to při výdechu nebo vykašlávání.
 • Heimlichův manévr neprovádíme u obézních, těhotných a u dětí.
 • B - umělé dýchání → na úvod provedeme 2 vdechy a po té skontrolujeme tep. Pacienta nepředýcháváme. (Podle nové novely z července roku 2006 platí, že laici na úvod neprovádí 2 vdechy, ale přímo resiscitují masáží srdce!)
 • C - nepřímá srdeční masáž zásady:
1. masáž provádíme na pevné podložce.
2. správné místo - 2 prsty nad mečovitým výběžkem
hrudní kosti, k tomu místu přiložit dlaň → místo pro
nepřímou srdeční masáž.
3. hloubka stlačení 4-5 cm, frekvence stlačení (poměry)-
2:30 ( dech/ stlačení za minutu)
4. mezi 3. a 4. sérii kontrolujeme tep!
5. pokud nejsou zprůchodnit dýchací cesty nebo je
poraněný obličej, provádíme pouze masáž!
 • komplikace resuscitace: - zlomeniny žeber a hrudní kosti
- poranění jater a plic
- zvracení
 • ukončení resuscitace: - konstatuje lékař
a) jisté známky smrti
b) při obnově FF
c) zrozhodnutí lékaře
d) vyčerpání zachránce
 • resuscitace novorozence:
 • zvláštnosti: - neprovádíme záklon hlavy!
- vdechujeme pouze objem dutiny ústní!!!
- do nosu a úst dýcháme součastně
- místo masáže: spojnice prsních bradavek, o šíři prstu níže → místo pro
stlačení!
- masírujeme dvěma prsty nebo dvěma palci
- komprese - 1-2 cm
- poměr: 1:3; tj. za minutu 30 vdechů a 120 stlačení
- zhruba po 1 minutě zkontrolovat FF
- fixovat krční páteř!
- zabránit únikům tepla
 • II. rozšířená resuscitace:
 • krok A - zprůchodnění dýchacích cest - pomocí endotracheální intubace.
do trachey zavádíme endotracheální kanylu → po zavedení se kanyla nafoukne → prevence aspirace.
 • krok B - umělé dýchání - na kanylu se napojuje ambuvak nebo UPV (umělá plicní ventilace)
 • krok C - masáž srdce - používá se kardiopumpa
 • krok D - vstup do žilního řečiště a podání léků, dotyčnému píchnu jehličku a dáme léky - nejčastěji adrenalín.
 • krok E - napojení na EKG
 • pokud srdce nepracuje: krok F - defibrilace - provádíme při komorové fibrilaci. Defibrilaci se snažíme navodit normální srdeční rytmus, k tomu používáme elektrický výboj - elektrody. Při výboji se nesmíme pacienta dotýkat!

Orientace na místě nehody a postup při poskytování PP

27. září 2008 v 17:33 | Maruška =) |  První pomoc
 1. Přerušení noxy → přerušení nějakého zevního vlivu, nesmíme, ale ohrozit sebe a poškozeného!
 2. Vyproštění
 3. Volání - tísňové linky: ZZS = 155
PČR = 158
HZS = 150
IZS = 112
-sdělujeme: své jméno, co se stalo, kde se to stalo, (přesná pokud možno adresa a
orientační bod), odpovídáme na dotazy dispečera.
 1. Vyšetření a ošetření postiženého
 2. Předání postiženého PP
 • Způsob ošetření A - při vědomí:
uklidnění
 1. tážeme se na potíže (co ho bolí, co mu je, jak dlouho to trvá, jestli se léčí, jestli bere léky)
 2. vyšetření FF = vitální funkce, základní životní funkce (D, P, TK,TT)
- u tepu hodnotíme: rychlost, pravidelnost; tep měříme 30 sekund
a pak ho vynásobíme dvěmi!
4. celkové vyšetření a ošetření
5. předání popř. šetrný transport
 • Způsob ošetření B - v bezvědomí:
 1. zjištění vitálních funkcí (tep vždy na krku!)
 2. vyšetření a ošetření
 3. trvalý dohled
 4. prohlédnout okolí
pozn.: dítě do 6-ti let popleskat po plosce nohy!

Za neposkytnutí PP hrozí trest dle trestního zákoníku, paragrafu 207,208!!!

Základní pojmy

27. září 2008 v 17:24 | Maruška =) |  První pomoc
 • první pomoc - je soubor jednoduchých a účelných metod, které mohou být poskytnuty kdykoliv a kdekoliv při bezprostředním ohrožení života.
 • Dělení první pomoci:
 1. technická → má odstranit faktory, které působí poškození
 2. zdravotnická
a) před lékařská - zdravotní své pomoc
- vzájemná pomoc (pomoc provádí zdravotně
neškolená osoba)
- základní první pomoc (poskytuje školený zdravotník)
- vyšší první pomoc ( poskytuje SZP)
b) lékařská - základní (poskytuje jakýkoliv lékař)
- vyšší první pomoc (poskytuje odborný lékař s vybavením
- tj. záchranná služba)
ZZS - zdravotní záchranná služba , zabezpečuje odbornou před lékařskou první pomoc. Pečuje o postižené v místě nehody a při transportu.
Indikace zásahu ZZS:
 • stavy bezprostředně ohrožující život (např. zástava oběhu, utonutí)
 • stavy, které by bez poskytnutí PP způsobily trvalé chorobné změny (např. mozková mrtvice, požití kyseliny a jiné chemikálie)
 • stavy, které působí náhlou bolest (např. infarkt)
 • stavy, které působí změny chování postižených, ohrožují sebe i okolí na zdraví a životě (např. psychicky nemocní lidé)
 • působí 24 hodin denně
 • výkony:
  • primární výkony - je přímo v místě nehody
  • sekundární výkony - mezi nemocniční transporty
- organizace ZZS v ČR:
- je zabezpečená tak, aby neodkladná péče byla poskytnutá do 15 minut od přijetí výzvy.
 1. KSZS = krajské středisko záchranné služby, jsou ve vybraných městech, většinou jsou stanovišti LZS (LZP) (letecké záchranné služby).
 2. OSZS = okresní středisko záchranné služby
 3. Výjezdové skupiny tvoří:
  • RLP = rychlá lékařská pomoc (řidič, SZP, lékař)
  • RZP = rychlá zdravotnická pomoc (řidič, SZP)
  • LZP = letecká záchranná pomoc (pilot, lékař, SZP)

Při výjezdu ZZS je zálohou LSPP (lékařská služba první pomoci).
IZS = integrovaný záchranný systém - je to systém vazeb, které zabezpečují záchranný systém při výskytu hromadných neštěstí a katastrof.
Do IZS patří:
 • ZZS = zdravotnická záchranná služba
 • PČR = policie ČR
 • HZS = hasičský záchranný sbor
 • AČR = armáda ČR
 • VP = vojenská policie
 • MP = městská policie
 • HS = horská služba
 • VZS = vodní záchranná služba
 • Kynologické brigády
 • OÚ = okresní úřady
 • KÚ = krajské úřady
 • ČČR = český červený kříž

Kniha "Život"

27. září 2008 v 16:56 | Maruška =) |  Ze studia...
Doufám, že spousta z Vás, které můj blog navštíví je z řad studentů středních zdravotnický škol.... =)
V této kategorii chci dávat články, které budou takový zpestřením, toho co jsem během studia na zdravce zažila...
Bude to snad sloužit jako odreagování (pro vás) a uchování vzpomínek (pro mě). Je to jako včera, kdy jsem poprvé jela do školy, již jako studentka... Dodnes si vzpomínám, na tu cestu autobusem, kdy jsem byla nervózní... Vzpomínám si na můj první školní den...
Během této doby uběhlo spoustů týdnů, měsíců i několik let (přesněji tří =D)... a já nyní právě tuto školu budu za pár měsíců opouštět... Už teď je mi to líto, neboť za ty čtyři roky jsem si tak zvykla na tu školu, na profesory,... bude se mi jednou fakt stýskat...
A jak nám řekla naše paní ředitelka 1. září 2006, kdy nás vítala v aule, jako nové prváky =D. "Otvírá se nám kniha jménem život, zatím je ta kniha nepopsaná, ale během studia na "zdravce" se nám bude kniha otvírat a my v ní budeme číst... O tom jaká ta kniha bude, rozhodneme jenom my... Máme před sebou čtyři roky, které se nebudou již opakovat." Aspoň tak nějak mám v paměti první řeč naší paní ředitelky, kdy nás vítala mezi svými studenty...
Já proto doufám, že tady budou nejen studijní materiály, ale bude tady i tzv. kniha "Život"...

Pár slov úvodem...

27. září 2008 v 16:15 | Maruška =)
Zdravím všechny,
kteří zavítali na můj blog ať už cíleně, ze zvědavostí a nebo prostě jenom náhodou.
Jmenuji se Marie, ale ve virutálním světě vystupují pod přezdívkou geby.maruska (či jiné tomu podoby, podle toho, jak to jednotlivé servery umožňují). Ve virtuálním světě se podepisují také jinak než v tom reálném... =). Takže když narazíte na podpisek Maruška =), popř. geby.maruška... můžete si být jistí, že se jedná o mou maličkost. =)
Toto je můj třetí blogísek. Můj první (geby.maruska.sblog.cz) a zároveň největší blog, je přeplněn pod různými tématy, které, neustálé přibývají a příbývají. A tak jsem se rozhodla, že si musím zařídit nový blog. To bylo letos v červenci. Kdy jsem na serveru bloguje.cz se zaregistrovala a založila svůj druhý blog (gebymaruska.bloguje.cz), na který jsem časem přesunula všechny příspěvky týkající se tématku Němčina. Ovšem můj prvotní blogísek se rozrůstá dál a dál a já jse přišla na to, že potřebuji oddělit i další rozsáhlé a velmi oblíbené téma a to studijní materiály, které jsem za celé čtyři roky na zdravce nasbírala =). Existuje spousta blogů s materiály, o tom tomto tématu... Kromě oněch studijních materiálů se zde objeví, také novinky ze světa medicíny.
Články sem budu přidávat postupně, takže si nemyslete, že zde objevite z ničeho nic nepřeberné množství přesunutých článečků =). Bude to trvat ne týden, měsíc, ale měsíce... neboť kromě mě "blogování", mám spoustu jiných starostí =). Vzhledem k tomu, že letos maturuji, tak se nedivte, když tady nebudu nějakou dobu. Většina článků už je dávno na mém prvotním blogu (geby.maruska.sblog.cz).
Zároveň bych chtěla zdůraznit, že na tomto blogu bude převážná většina mých autorských článků, takže prosím pokud si ho chcete zkopírovat, tak prosím, ale vždy uvádějte zdroj. =) Pokud se tu budou objevovat zkopírovené články, vždy pod článkem bude zdroj. Např. zdroj: Novinky.cz

Vaše Maruška =)